Wkład do projektu: Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia

Wyjścia integracyjne w projekcie „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”
2023-10-14
Umowa na wkład do projektu „Cel -Praca…” podpisana
2023-10-26

W dniu 23.10.2023 r. pomiędzy Fundacją Normalnie a przedstawicielami Województwa Zachodniopomorskiego została zawarta umowa na dofinansowanie wkładu do projektu „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia”, realizowanego od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. ze środków PFRON. Fundacja otrzymała środki w wysokości 15.960,00 zł, które będą wydatkowane w okresie 01.09. – 31.12.2023 r. na pozycje budżetowe w ww. projekcie, określone szczegółowo w złożonej ofercie na realizację zadania publicznego. Więcej informacji o projekcie: http://fundacjanormalnie.pl/cel-praca/

Celem projektu „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” jest: aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 30 osób z niepełnosprawnością (21 kobiet i 7 mężczyzn) z terenu powiatów: polickiego, goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego oraz miasta szczecin woj. zachodniopomorskiego, w okresie 01.04.2023r. – 31.03.2024r., w wyniku której co najmniej 9 osób z niepełnosprawnością podejmie zatrudnienie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o Indywidualne Plany Działania opracowane dla każdego uczestnika projektu. Przy czym w projekcie na wkład założono, że do dnia 31.12.2023 r. zatrudnienie uzyskają min. 4 osoby biorące udział w projekcie. Realizacja celu projektu przyczyni się w dużej mierze do rozwoju przedsiębiorczości województwa zachodniopomorskiego. Osoby z niepełnosprawnością otrzymując w/w wsparcie podejmą zatrudnienie nie tylko jako zatrudnieni na etat pracownicy, ale również mogą uruchomić własne działalności gospodarcze.

Główne zadania w projekcie to: realizacja Indywidualnych Planów Działania; indywidualne doradztwo psychologiczne lub coaching; indywidualne doradztwo prawne; indywidualne doradztwo wizerunkowe (fryzjer, wizażysta, sesja zdjęciowa); specjalistyczne pośrednictwo pracy; specjalistyczne poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe; wyjścia integracyjne; szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe; staże zawodowe (dla 3 osób).

Projekt dofinansowany z PFRON znajduje się obecnie w zaawansowanym stadium – do lipca zrekrutowano wszystkich uczestników do projektu, zrealizowano już całkowicie doradztwo prawne, indywidualne doradztwo wizerunkowe, wyjścia integracyjne, specjalistyczne poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe. Nadal organizowane są szkolenia zawodowe oraz poszukiwane miejsca stażowe, trwa intensywne pośrednictwo pracy, spotkania uczestników projektu z psychologiem i coachem oraz doradcą zawodowym.

Poprzez realizację zadania zostanie osiągnięta następująca zmiana społeczna – osoby niepełnosprawne zostaną zmotywowane do podjęcia aktywizacji zawodowej dzięki wsparciu i ukierunkowaniu pośrednika pracy i trenera podczas warsztatów. Osoby niepełnosprawne poszerzą wiedzę z zakresu poszukiwania pracy, autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych, itp. Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny, co daje szansę na aktywizację zawodową bez ponoszenia kosztów z własnych środków. Zwiększy się także poczucie własnej wartości i sprawczości grupy docelowej, projekt umożliwi integrację społeczną, wpłynie na rozwój kontaktów interpersonalnych, a uczestnicy i uczestniczki projektu rozwiną umiejętności społeczne niezbędne do samodzielnego, aktywnego życia. Poza tym rozbudzą się u nich chęci poznawania i działania, w różnych sytuacjach, pozbycia się lęku w kontaktach z innymi ludźmi. Zwiększy się również poziom przedsiębiorczości wśród osób z niepełnosprawnościami na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

#PomorzeZachodnie #PomorzeZachodnieNews @PomorzeZachodnie @PomorzeZachodnieNews