Podsumowanie projektu „Cel-Praca!…”

Podsumowanie projektu „Aktywny Senior”
2023-12-14
Klub Integracji Społecznej – szansa na nową drogę!
2024-04-04

Projekt „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” realizowany jest w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. W roku 2023 udało się w ramach projektu osiągnąć już większość zaplanowanych rezultatów. Od początku projektu zrealizowane zostały usługi: 240 godz. doradztwa zawodowego, 240 godz. doradztwa wizerunkowego, 108 godz. warsztatów z poradnictwa zawodowego, 120 godz. doradztwa prawnego, 270 godz. wsparcia psychologa/coacha, 336 godz. pośrednictwa pracy, 5 wyjść integracyjnych, szkolenia zawodowe dla 24 uczestniczek/uczestników projektu. Zorganizowane też zostały staże zawodowe u pracodawców dla 4 uczestniczek projektu, które rozpoczęły się w grudniu 2023 r., a zakończą się w lutym/marcu 2024 r. W efekcie działań projektu już 6 uczestniczek/uczestników podjęło zatrudnienie, w tym jedna osoba założyła działalność gospodarczą.
Realizacja działań projektowych przyczyniła się niewątpliwie do wzmocnienia postaw społecznych wśród uczestników i uczestniczek projektu, nabycia przez nich kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego podczas staży. Osoby biorące udział w projekcie zostały zmotywowane do podjęcia aktywizacji zawodowej, dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa/coacha, pośrednika pracy i trenera podczas warsztatów. Uczestniczki i uczestnicy projektu poszerzyli też wiedzę z zakresu poszukiwania pracy, autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych itp. Wzrosło także ich poczucie własnej wartości i sprawczości. Projekt umożliwił integrację społeczną, rozwinął kontakty interpersonalne, zapewnił dostęp do dóbr kultury – kino, teatr, ponadto uczestnicy i uczestniczki rozwinęli umiejętności społeczne niezbędne do samodzielnego, aktywnego życia, zostały w nich rozbudzone chęci do poznawania i działania, w różnych sytuacjach, pozbycia się lęku w kontaktach interpersonalnych. Realizacja celu projekt przyczyniła się w dużej mierze do rozwoju przedsiębiorczości wśród niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Projekt „Cel-Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

#PomorzeZachodnie #PomorzeZachodnieNews @PomorzeZachodnie @PomorzeZachodnieNews