EPI-AKCJA

BeBuilder #746
2024-06-26
Tworzenie stron internetowych w WordPress
2024-06-27

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

EPI-AKCJA – kampania na rzecz akceptacji i zwiększenia zatrudnienia osób z epilepsją

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest:

zwiększenie poziomu wiedzy i akceptacji u min. 300 pracodawców i pracowników w zakresie zatrudniania osób z epilepsją oraz wzrost skłonności pracodawców do zatrudniania osób z epilepsją na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację w okresie: 14.06.2024r. – 15.12.2024r. wielokanałowej kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do zachodniopomorskich pracodawców i pracowników.

Celami szczegółowymi kampanii są:

– przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom pracodawców z obszaru województwa zachodniopomorskiego dotyczących osób chorujących na epilepsję jako pracowników,

– podniesienie wiedzy o epilepsji i funkcjonowaniu z nią w środowisku zawodowym,

– wzrost skłonności pracodawców do zatrudniania osób z epilepsją na terenie województwa zachodniopomorskiego.

DATA PODPISANIA UMOWY
czerwiec 2024

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

14.06.2024r. -15.12.2024r.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • EPI-AKCJA – Kampania informacyjno-promocyjna w mediach 
  • EPI-AKCJA – Publikacja EPI-Informator o zatrudnianiu osób z epilepsją
  • EPI-AKCJA – Konferencja o zatrudnianiu osób z epilepsją
  • EPI-AKCJA – Kampania informacyjna w radiu
  • EPI – AKCJA – Warsztaty informacyjne dla pracodawców i pracowników
  • EPI-AKCJA – Podcasty informacyjne o zatrudnianiu pracowników z epilepsją

WARSZTATY INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

W warsztatach może wziąć udział każdy pracodawca i pracownik z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowany tematyką zatrudniania pracowników z epilepsją. W ramach  warsztatów zostaną poruszone tematy, jak na przykład: informacje o chorobie – postaci choroby, postępowanie w przypadku wystąpienia ataku epileptycznego, korzyści z zatrudnienia osób z epilepsją (w tym dofinansowanie z PFRON), przygotowanie stanowiska pracy dla pracownika z epilepsją , fakty i mity na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami itp. Możliwe będzie też poruszenie innych tematów zaproponowanych przez uczestników. Jeden warsztat będzie trwał 4 godziny lekcyjne (45 min) z przerwami. Zrealizowane zostaną cztery warsztaty w formule on-line za pośrednictwem platformy do prowadzenia zajęć zdalnych, prowadzić je będą specjaliści z danej dziedziny, chętni do podzielenia się wiedzą. W razie potrzeby podczas warsztatów zostanie zapewnione tłumaczenie w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy – w tym celu zostanie zatrudniony wykwalifikowany tłumacz języka migowego. W warsztatach weźmie udział minimum 32 pracodawców/pracodawczyń i pracownic/pracowników.

W celu wzięcia udziału  w warsztatach informacyjnych należy wziąć udział w rekrutacji i wypełnić oraz złożyć formularz rekrutacyjny – osobiście, mailowo lub drogą pocztową. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy pracodawcy/pracodawczynie i pracownicy/pracownice z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy/które mają ukończone 18 lat. Rekrutacja obejmie teren wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, trwać będzie w okresie 07.2024-12.2024r. Podczas rekrutacji zastosowane będą procedury uniemożliwiające dyskryminację ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, wyznanie czy stopień niepełnosprawności.

Więcej szczegółów o procedurze rekrutacji na warsztaty można znaleźć TUTAJ.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

FUNDACJA NORMALNIE
ul. Jagiellońska 67, wejście B, pokój 14
70-382 Szczecin
tel. 574 990 888
rlas@fundacjanormalnie.pl

Kierownik projektu: Renata Laskowska