_ My i nasze wsparcie

Aktywizacja zawodowa i edukacyjna

Fundacja Normalnie zajmuje się szeroko pojętą pomocą w realizacji celów edukacyjnych i zawodowych, poprzez informowanie o możliwych rozwiązaniach dostępnych na rynku pracy i edukacji, pomoc w doborze szkolenia i realizacje szkoleń, m.in. ze środków projektów unijnych lub krajowych.
Zespół Fundacji Normalnie – doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, prawnicy, terapeuci, psycholodzy - pomagają w wyznaczeniu celu edukacyjnego oraz zawodowego a następnie
aktywnie wspierają w osiąganiu tych celów. Poprzez prowadzone działania poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy pomagamy w zdobyciu nowego zawodu oraz podjęciu zatrudnienia uwzględniającego predyspozycje zawodowe danej osoby, jej potrzeby i
ograniczenia. Pomagamy w dobrze a także organizujemy szkolenia, kursy zawodowe,
warsztaty a także aktywnie wspieramy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych.

Aktywizacja społeczna

Fundacja Normalnie zajmuje się aktywizacją społeczną, która ma na celu m.in. podniesienie poziomu motywacji w codziennym funkcjonowaniu i własnym rozwoju osobistym i zawodowym,
podniesienie pewności w siebie i wiary we własne możliwości. Odbywa się to przy pomocy specjalistów tj. psychologowie, coache, terapeuci, trenerzy i innych niezbędnych ekspertów.
Ścieżka wsparcia danej osoby zależy od przyczyn jej problemów w aktywizacji społecznej. Ważne pomocne instrumenty w aktywizacji to m.in. terapia psychologiczna indywidualna i
rodzinna, warsztaty aktywizacji społecznej, indywidualne i grupowe spotkania z coachem, doradztwo prawne.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty aktywizacji społecznej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych.

Promujemy ZDROWIE

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ. Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię. Dlatego celem Fundacji są również działania z zakresu promocji zdrowia zwiększające kontrolę nad swoim zdrowiem. Poprzez edukację zdrowotną a także prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych zachęcamy do prozdrowotnego stylu życia. Propagujemy prozdrowotne przekonania, postawy i ukierunkowania mające największy wpływ na nasze zdrowie.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty promocji zdrowia zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Zobacz nasze projekty - zobacz

Edukujemy Działamy na rzecz EKOLOGII

Życie zgodnie z zasadami ekologii, dbanie o przyrodę, zrozumienie zasad jakimi się kieruje – wszystko to jest niezwykle ważne. Każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą.
Fundacja Normalnie podejmuje następujące aktywności z celu edukacji ekologicznej społeczeństwa:
kompleksowe kampanie, programy i projekty dotyczące edukacji ekologicznej skierowane do wszystkich grup wiekowych
materiały promocyjne: publikacje, foldery, ulotki, spoty radiowe i filmowe, aplikacje mobilne wydarzenia: festiwale, festyny, pikniki o tematyce ekologicznej warsztaty ekologiczne spektakle i gry miejskie
konkursy, ekogadżety, ekologiczne gry edukacyjne. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty edukacji ekologicznej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych.

Dbamy o RÓWNE PRAWA

Wszyscy mamy prawo do równego traktowania. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym z powodu płci, wieku, religii i bezwyznaniowości, przekonań politycznych, orientacji seksualnej, tożsamości i ekspresji płciowej, światopoglądu, przynależności narodowej lub etnicznej, niepełnosprawności czy statusu materialnego. Niestety często zdarza się, że prawo to jest łamane. Dlatego Fundacja Normalnie, poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, kampanii informacyjnych/społecznych/promocyjnych chce podnosić poziom wiedzy i świadomości wśród społeczeństwa a także przedsiębiorstw i instytucji z w/w zakresu. 

MISJA FUNDACJI NORMALNIE

Życie zgodnie z zasadami ekologii, dbanie o przyrodę, zrozumienie zasad jakimi się kieruje – wszystko to jest niezwykle ważne. Każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą.
Fundacja Normalnie podejmuje następujące aktywności z celu edukacji ekologicznej społeczeństwa:
kompleksowe kampanie, programy i projekty dotyczące edukacji ekologicznej skierowane do wszystkich grup wiekowych
materiały promocyjne: publikacje, foldery, ulotki, spoty radiowe i filmowe, aplikacje mobilne wydarzenia: festiwale, festyny, pikniki o tematyce ekologicznej warsztaty ekologiczne spektakle i gry miejskie
konkursy, ekogadżety, ekologiczne gry edukacyjne. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty edukacji ekologicznej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych.

WŁADZE FUNDACJI NORMALNIE

Zarząd
Magdalena Kosobucka - Prezes Zarządu


Rada Fundacji

Renata Laskowska
Edyta Niemiec

DOKUMENTY FUNDACJI NORMALNIE

Statut


Statut FUNDACJI NORMALNIE - pobierz

Sprawozdania


Sprawozdanie za 2019 rok - pobierz
Sprawozdanie za 2020 rok - pobierz
Sprawozdanie za 2021 rok - pobierz

RODO


Polityka prywatności - pobierz
Klauzula informacyjna - pobierz